Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Tháng Tám 7, 2015 9:33 sáng

Hiện nay đã có Bằng khen và tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân được khen cao năm học 2016-2017. Đề nghị các tập thể cá nhân được khen đến Phòng Nội vụ để nhận.

Trân trọng !!!