Thủ tục Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

Tháng Chín 20, 2017 3:16 chiều
1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả– Nơi tiếp nhận: Hội đồng thi đua-khen thưởng của UBND huyện (thành phố)2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:– Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ và Thứ 7, CN)

3- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị có thành tích đột xuất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện (thành phố) (qua phòng Nội vụ huyện).

+ Cán bộ chuyên trách Thi đua-khen thưởng tiếp nhận hồ sơ và xem xét thẩm định hồ sơ, lập danh sách trình Hội đồng Thi đua-khen thưởng huyện (thành phố) xét duyệt.

+ Sau khi Hội dồng Thi đua-khen thưởng huyện (thành phố) họp xét, cán bộ chuyên trách Thi đua-khen thưởng làm các thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện (thành phố) quyết định khen thưởng.

4- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

5 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp có tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất.

+ Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân, tập thể (theo mẫu), ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ 

6- Thời hạn giải quyết:

+ 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố)

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Phòng Thanh tra

+ Cơ quan phối hợp : Một số cơ quan có liên quan.

8– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

9- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân, tập thể (Mẫu số 6) (Tải về)

(Công văn số 86/TĐ-KT ngày 01/9/2007 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận)

11- Phí, lệ phí: Không có

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng

+ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình.