Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng Tư 28, 2016 9:42 sáng

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:       

– Nơi tiếp nhận: Phòng Giáo dục cấp huyện.

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã có yêu cầu xin thành lập trung tâm học tập cộng đồng lập hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp cho Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện.

Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục cấp huyện.

Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Việc thành lập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp xã để đảm bảo tính công khai, minh bạch và cập nhật thông tin đến công chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

4- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem phần yêu cầu, điều kiện).

2. Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành lập Trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính (hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch) cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng (hoặc phòng Quản lý đô thị).

9- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11- Phí, lệ phí: Không

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập khi có các điều kiện sau:

1. Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

2. Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế này.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.