Giáo dục huyện Quảng Trạch nỗ lực Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tháng Mười 19, 2017 9:33 sáng

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Xác định mục tiêu đó, huyện Quảng Trạch đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ này.

Huyện Quảng Trạch có 60 trường trong đó 18 trường Trung học cơ sở, 23 trường Tiểu học và 01 Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, 18 trường Mầm non. Sau chia tách, cấp học Mầm non không có trường đạt chuẩn quốc gia, cấp Tiểu học có 19 trường và cấp Trung học cơ sở có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Số trường đạt chuẩn quốc gia của cả ba cấp học huyện Quảng Trạch sau chia tách là 24/59 trường chiếm tỷ lệ: 40,6%. So với toàn tỉnh thì đó là tỷ lệ tương đối thấp. Năm học 2014-2015 Tỉnh kiểm tra công nhận trường Mầm non Quảng Liên đạt chuẩn quốc gia.

Xuất phát từ thực trạng đó, xác định tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Quảng Trạch đề ra chương trình hành động số 07 về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá”. Chương trình hành động đã xác định mục tiêu Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:  Xây dựng mỗi năm ở mỗi cấp học có từ 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, toàn huyện có 48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 81,3%, trong đó bậc Mầm non có 13 trường (72,2%), bậc Tiểu học có 23 trường (100%), Trung học cơ sở có 12 trường (60%). Chương trình hành động đã đề ra nhóm các giải pháp:

Đẩy mạnh xã hội hoá việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức của các tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ giáo dục.

Khảo sát, xây dựng kế hoạch co cụm đối với các trường có nhiều điểm lẻ, sát nhập đối với các trường Tiểu học quy mô nhỏ, ít lớp; xây dựng mới các trường chuẩn quốc gia các cấp học theo lộ trình hàng năm.

Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục có trọng tâm. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường xây dựng chuẩn quốc gia, trường trọng điểm, lá cờ đầu của huyện, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.

Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động giáo dục, đầu tư cho giáo dục.

Thực hiện chương trình hành động số 07 của Huyện ủy Quảng Trạch, sau khi chia tách huyện Quảng Trạch còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là chuẩn cơ sở vật chất. Toàn huyện có 11 xã là xã miền núi, bãi ngang và đặc biệt khó khăn, ….là xã vùng giáo. Hơn nữa, do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, ảnh hưởng bởi hai trận lũ lịch sử nên việc huy động xã hội hóa giáo dục gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý các trường, sự nỗ lực tham mưu, chỉ đạo tích cực của Phòng giáo dục, sự quan tâm của Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến.

Năm học 2016-2017 toàn ngành đã nỗ lực trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả: Công nhận mới 4 trường (Trường Mầm non Quảng Thanh, Tiểu học số 2 Quảng Châu, trường Tiểu học Cảnh Hóa và trường Tiểu học Quảng Trường); Công nhận lại 3 trường (Trường Tiểu học Quảng Thanh, Tiểu học Quảng Phương B, Tiểu học Quảng Liên). Đặc biệt, xóa được 2 xã trắng về trường đạt chuẩn quốc gia: xã Cảnh Hóa và xã Quảng Trường. Phấn đấu đến tháng 10 năm 2017, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh kiểm tra công nhận mới 3 trường đạt chuẩn quốc gia: Trường Mầm non Quảng Tùng, Mầm non Quảng Đông và trường Trung học cơ sở Quảng Thanh; công nhận lại 2 trường: Trường Tiểu học Cảnh Dương mức độ 2, Tiểu học số 1 Quảng Hưng. Nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: cấp THCS: 6/18 đạt 33,3%%, cấp Tiểu học: 22/23 đạt 95,6%, cấp Mầm non: 4/18 đạt 22,2%. Toàn ngành có 32/59 trường đạt tỷ lệ 54,2%.

Xác định chuẩn xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là hai chuẩn cần được quan tâm xây dựng, trong những năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo ở các trường có nhiều chuyển biến. Học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa câp Tỉnh: 118 giải, cấp quốc gia: 14 giải, học sinh đạt giải hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: 27 giải, cấp quốc gia: 3 giải. Giáo viên đạt giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 16 giải. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2016-2017 xây dựng được quy chế đánh giá xếp hạng trường học, đánh giá cán bộ quản lý. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác.

Trong thời gian tới, để thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền phải mang tính chiều sâu, bằng nhiều hình thức. Đây là giải pháp quan trọng để qua đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và cha mẹ học sinh hiểu được sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mà có trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục để cùng thực hiện.

Hai là, tăng cường sự chỉ đạo, nâng cao hiệu quả của ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ban chỉ đạo có kế hoạch, chương trình hành động, điều tra thực trạng, từ đó đề ra giải pháp cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Ba là, tham mưu với thường trục huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn với mục tiêu là xây dựng đến đâu đạt chuẩn đến đó.

Bốn là, phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể trường lớp học.

Năm là, phối hợp với trung tâm giáo dục dạy nghề liên kết với các trường đại học mở các lớp học văn bằng 2 nhằm đảm bảo đúng cơ cấu bộ môn ở các trường ít lớp.

Sáu là, tổ chức khảo sát năng lực cán bộ quản lý làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học.Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu mà trước mắt phục vụ cho việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
Bảy là, chỉ đạo tốt hoạt động dạy và học và các phòng trào thi đua trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và các hoạt động. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Tám là, thực hiện tốt công xã hội hóa giáo dục. Đây là giải pháp quan trọng nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phục vụ cho giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chính vì thực hiện tốt công tác này, trong những năm qua đã huy động đáng kể sự đóng góp của xã hội cho giáo dục nói chung, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói riêng. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xem là trách nhiệm chung của các ngành, các cấp và của xã hội.

PHAN THANH XUÂN

HUV – Trưởng Phòng GD&ĐT