Tổ chức

~ ~ ~ ~ ~ ~ LÃNH ĐẠO PHÒNG ~ ~ ~ ~ ~ ~

PHAN THANH XUÂN

Ngày sinh: 13/7/1972

Chức vụ: Trưởng Phòng

Quê quán: Quảng Kim, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ quản lý Giáo dục

Phụ trách:

– Công tác chính trị tư tưởng; 

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

– Công tác XHHGD; 

– Công tác quy hoạch và kế hoạch PTGD; 

– Công tác TCCB, thanh tra, pháp chế, hành chính; 

– Công tác TĐKT, kỷ luật.

xuan

NGUYỄN THỊ BÌNH

Ngày sinh: 17/02/1973

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân Mầm non

Phụ trách:

– Công tác giáo dục Mầm non.

– Công tác xây dựng trường CQG.

– Tham gia công tác: Công đoàn cơ quan,

HKH, CGC.

– Công tác: Dân số KHH gia đình,

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ PN.

– Công tác chữ thập đỏ, từ thiện,

nhân đạo, VH-XH;

– Công tác nội chính cơ quan.

Số điện thoại: 0964 565 458

gj

DƯƠNG NGỌC TÚ

Ngày sinh: 12/10/1981

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Lịch sữ

Phụ trách:

– Công tác giáo dục Tiểu học.

– Công tác GDHN&TKT.

– Công tác Đội, y tế học đường.

– Công tác thống kê – Kế hoạch,

chế độ chính sách, VN-TDTT.

– Công tác ANTH, ANQP, ATGT.

Số điện thoại: 0947 14 33 69

Email: dntu_qt@quangbinh.edu.vn

tú

TRẦN HIẾU NGHĨA

Ngày sinh: 02/09/1976

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Liên, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Phụ trách:

– Công tác giáo dục THCS.

– Công tác kiểm định chất lượng.

– Công tác GDTX, TTHTCĐ, XHHT.

– Công tác PCGD, XMC.

– Công tác xây dựng NTM.

– Công tác Thanh tra.

Số điện thoại: 0915 520 505

Email: hieunghiatranqb@gmail.com

nghĩa

~ ~ ~ ~ ~ ~ CHUYÊN VIÊN, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN ~ ~ ~ ~ ~ ~

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Ngày sinh: 08/11/1976

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân tổng hợp Văn

Phụ trách: Lĩnh vực THCS, TCCB

Số điện thoại: 0917 276 937

Email: tiendungqx@gmail.com

a dug

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Ngày sinh: 11/11/1976

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Tùng, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân sư phạm Toán

Phụ trách: Lĩnh vực THCS

Số điện thoại: 0915 462 022

Email: tuanpgdquangtrach@gmail.com

sa 

NGUYỄN BÌNH TÀI

Ngày sinh: 07/01/1978

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Mai Hóa, Tuyên Hóa, QB

Trình độ: Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học

Phụ trách: Lĩnh vực Tiểu học

Số điện thoại: 0913 969 118

Email: nguyenbinhtai@quangbinh.edu.vn

Ảnh Tài

TRẦN ANH TỐ

Ngày sinh: 16/10/1990

Chức vụ: Viên chức

Quê quán: Quảng Thanh, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư CNTT

Phụ trách:

– Công tác Hành chính – Tổng hợp

– Công tác Thi đua – Khen thưởng

– Công tác CNTT; PCGD-XMC…

– Quản lý các phần mềm: PMIS, EMIS…

Số điện thoại: 0949 018 118

Email: trananhto@quangbinh.edu.vn

ANH TỐ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Ngày sinh: 10/10/1973

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Đại học Kế toán

Phụ trách: Kế toán

Số điện thoại: 0948 465 322

Email: nttha_qt@quangbinh.edu.vn

ịu

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Ngày sinh: 10/08/1993

Chức vụ: HĐ 68

Quê quán: Ba Đồn, QB

Trình độ: Cao đẳng Kế toán

Phụ trách: Văn Thư, Thủ quỷ

Số điện thoại: 0129 972 3516

Email: ntploan_qt@quangbinh.edu.vn

loan