LÃNH ĐẠO PHÒNG

Tháng Tư 29, 2016 8:28 sáng

 

 

PHAN THANH XUÂN

Ngày sinh: 13/7/1972

Chức vụ: Trưởng Phòng

Quê quán: Quảng Kim, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ quản lý Giáo dục 

Phụ trách:

– Công tác chính trị tư tưởng;

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Công tác XHHGD;

– Công tác quy hoạch và kế hoạch PTGD;

– Công tác TCCB, thanh tra, pháp chế,

hành chính.

– Công tác thi đua, khen thưởng,

kỷ luật.

Số điện thoại: 0912 53 10 11

Email: ptxuan_qt@quangbinh.edu.vn

 xuan

NGUYỄN THỊ BÌNH

Ngày sinh: 17/02/1973

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân Mầm non

Phụ trách:

– Công tác giáo dục Mầm non.

– Công tác xây dựng trường CQG.

– Tham gia công tác: Công đoàn cơ quan,

HKH, CGC.

– Công tác: Dân số KHH gia đình, 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ PN.

– Công tác chữ thập đỏ, từ thiện, 

nhân đạo, VH-XH;

– Công tác nội chính cơ quan.

Số điện thoại: 0964 565 458

Email: ntbinh_qt@quangbinh.edu.vn

gj

DƯƠNG NGỌC TÚ

Ngày sinh: 12/10/1981

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Lịch sữ

Phụ trách:

– Công tác giáo dục Tiểu học.

– Công tác GDHN&TKT.

– Công tác Đội, y tế học đường.

– Công tác thống kê – Kế hoạch,

chế độ chính sách, VN-TDTT.

– Công tác ANTH, ANQP, ATGT.

Số điện thoại: 0947 14 33 69

Email: dntu_qt@quangbinh.edu.vn

tú

TRẦN HIẾU NGHĨA

Ngày sinh: 02/09/1976

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Quê quán: Quảng Liên, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Phụ trách:

– Công tác giáo dục THCS.

– Công tác kiểm định chất lượng.

– Công tác GDTX, TTHTCĐ, XHHT.

– Công tác PCGD, XMC.

– Công tác xây dựng NTM.

– Công tác Thanh tra.

Số điện thoại: 0915 520 505

Email: hieunghiatranqb@gmail.com

nghĩa