TỔ HCTH-TCCB

Tháng Tư 29, 2016 8:28 sáng

 

TRẦN ANH TỐ

 

Ngày sinh: 16/10/1990

Chức vụ: Viên chức

Quê quán: Quảng Thanh, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư CNTT

Phụ trách:

– Công tác Hành chính – Tổng hợp

– Công tác Thi đua – Khen thưởng

– Công tác CNTT; PCGD-XMC…

– Quản lý các phần mềm: PMIS, EMIS…

Số điện thoại: 0949 018 118

Email: trananhto@quangbinh.edu.vn

ANH TỐ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

Ngày sinh: 10/10/1973

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Đại học Kế toán

Phụ trách: Kế toán

Số điện thoại: 0948 465 322

Email: nttha_qt@quangbinh.edu.vn 

ịu

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

 

Ngày sinh: 10/08/1993

Chức vụ: HĐ 68

Quê quán: Ba Đồn, QB

Trình độ: Cao đẳng Kế toán

Phụ trách: Văn Thư, Thủ quỷ

Số điện thoại: 0129 972 3516

Email: ntploan_qt@quangbinh.edu.vn 

loan