TỔ THCS

Tháng Tư 29, 2016 8:26 sáng

NGUYỄN TIẾN DŨNG

 

Ngày sinh: 08/11/1976

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân tổng hợp Văn

Phụ trách: Lĩnh vực THCS, TCCB

Số điện thoại: 0917 276 937

Email: tiendungqx@gmail.com 

a dug

 

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Ngày sinh: 11/11/1976

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Quảng Tùng, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân sư phạm Toán

Phụ trách: Lĩnh vực THCS

Số điện thoại: 0915 462 022

Email: tuanpgdquangtrach@gmail.com 

sa