TỔ TIỂU HỌC

Tháng Tư 29, 2016 8:26 sáng

NGUYỄN BÌNH TÀI

 

Ngày sinh: 07/01/1978

Chức vụ: Chuyên viên

Quê quán: Mai Hóa, Tuyên Hóa, QB

Trình độ: Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học

Phụ trách: Chỉ đạo chuyên môn Cấp Tiểu học

Số điện thoại: 0913 969 118

Email: nguyenbinhtai@quangbinh.edu.vn 

Ảnh Tài

HỒ CHÍ NGHĨA

 

Ngày sinh: 10/06/1985

Chức vụ: Cán bộ

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân giáo dục Tiểu học

Phụ trách: Công tác đoàn đội

Số điện thoại: 0912 492 123

Email: hochinghiaqt@gmail.com 

no-img

TRẦN THỊ HỒNG BA

Ngày sinh: 16/06/1988

Chức vụ: Cán bộ

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách: Công tác Tiếng Anh

Số điện thoại: 0916 555 016

Email: hongba16688@gmail.com 

no-img